Miljö

Eftersom ABIKO är ett varumärke som ingår i ELPRESS AB´s produktportfolio, så delar vi samma värderingar som gjort Elpress till en av de ledande producenterna av högkvalitativt kontaktpressningsmaterial. Detta betyder också att eftersom vi är en del av Elpress så omfattas även ABIKO produkterna av de miljö och kvalitetscertifikat som är gällande för Elpress. That also means that the quality and environment certificates that Elpress have are also valid for the ABIKO range.

Arbetet med att värna om miljön pågår ständigt genom att utnyttja resurser på ett optimalt sätt och därigenom minska mängden utsläpp och avfall. Vi skall med god marginal följa gällande lagstiftning. Våra produkter skall konstrueras så att miljöpåverkan minimeras i samband med

  • Tillverkning
  • Användning
  • Kvittblivning

Miljöarbetet har resulterat i att Elpress sedan 2004 är certifierade enligt ISO14001 och från och med 2017 certifierade enligt ISO 14001:2015.

Miljöpolicy

Tillsatser, material och komponenter som har negativ miljöpåverkan skall gradvis bytas ut. Våra processer, arbetsplatser och arbetsmetoder skall utformas och anpassas så att verksamheten kan drivas med minimal påverkan på miljön samt att skador och ohälsa på människor undviks. Information och utbildning skall utgöra normal aktivitet i företaget för att öka intresset för miljöfrågor hos ELPRESS ABs alla anställda och som leder till personlig utveckling och delaktighet i företagets miljöarbete.

Hur förverkligar vi miljöpolicyn?

Våra leverantörer och uppdragstagare skall påverkas och väljas med utgångspunkt från att de skall kunna bidra till förverkligandet av vår miljöpolicy. Våra kunder skall vara informerade om företagets miljöarbete och utgöra samarbetspartner för att sprida kunskap och råd till distributionskedjans aktörer, så att våra produkter kan användas, lagras och sluthanteras på rätt sätt. Vi skall fortlöpande utvärdera miljöarbetet. Vi skall visa öppenhet mot omgivningen när det gäller information om vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.

sales@abiko.com